Se hva stortingspartiene svarer på MIFFs spørsmål før valget

MIFF har sendt ti spørsmål til stortingspartiene.
Stortingssalen. (Foto: Morten Brakestad/Stortinget/Flickr).
 Etter valget 13. september 2021 får Norge det mest anti-israelske Stortinget noensinne. 
 For å fremme Israels sak ➡️ klikk her for å bli medlem i Med Israel for fred (MIFF) nå ⬅️

Med Israel for fred (MIFF) er en av Norges største utenrikspolitiske interesseorganisasjoner med 11.400 medlemmer, over 34.000 følgere på Facebook og over hundretusen besøk på miff.no hver måned. Før valget 13. september har MIFF bedt alle partiene på Stortinget om svar på ti spørsmål som vi vet at MIFFs støttespillere er interessert i få svar på.

Foreløpig har vi fått svar fra Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet. Svar fra andre partier vil bli lagt til dersom de kommer.

Oppdatering 25. august

Vi har mottok et slikt generelt svar fra Sosialistisk Venstreparti:

Takk for spørsmål. Vi har ikke kapasitet til å svare på alle spørsmålene nå i valgkampen. Når det gjelder SVs politikk i forhold til Israel og Palestina, så er SV opptatt av å arbeide for en varig løsning mellom partene, og opphevelse av okkupasjonen av Vestbredden. Vi fordømmer voldsbruk både når det gjelder Hamas’ raketter og Israels bomber. Vi ønsker å holde Israel ansvarlig for folkerettsbruddene på okkupert område, og å anerkjenne Palestina som en egen stat innenfor internasjonalt anerkjente grenser. Den eneste løsningen på konflikten er en politisk, framforhandlet løsning. 

Spørsmål og svar

1.            Israel ble opprettet som et nasjonalt hjemland for jøder, slik også FNs delingsplan fra november 1947 la opp til. De fleste jødene i Israel er flyktninger og etterkommere av flyktninger, ikke minst fra arabiske land. Vi har en moralsk plikt til å støtte et jødisk hjemland, sa USAs tidligere president Barack Obama. Støtter ditt parti det jødiske folkets rett til sin egen nasjonalstat?

Ap: Ja, Arbeiderpartiet støtter Israels rett til å eksistere i fred og sikkerhet, innenfor internasjonalt anerkjente grenser.

SP: Ja.

KrF: Ja.

Høyre: Ja, Høyre støtter Israels rett til å eksistere som en jødisk stat.

FrP: Ja.

2.            Norge er en stor økonomisk bidragsyter til palestinske selvstyremyndigheter (PA). Palestinske selvstyremyndigheter gir økonomisk belønning og hedrer menn og kvinner som har deltatt i målrettede angrep mot israelske kvinner og barn. Hederen kan være i form av skoler og idrettsturneringer som blir oppkalt etter angriperne, eller i form av tv-programmer eller artikler i offisielle medier som gir hyllest. Mener dere at Norge bør bruke økonomisk press for å få PA til å stanse belønning og hyllest av terrorister?

Ap: Norske midler skal ikke gå til organisasjoner som fremmer hatefulle ytringer og oppfordrer til vold. Dette må også gjøres klart overfor palestinske selvstyremyndigheter.

SP: Ja, Senterpartiet mener at norske bistandsmidler ikke skal brukes til å støtte opp under terror, ekstremisme eller vold.

KrF: Ja, og det har vi også gjort knyttet til uheldige tekster i skolebøker.

Høyre: Ja. I regjering har Høyre sørget for at midler som blant annet gikk til De palestinske selvstyremyndighetenes utdanningsdirektorat ble holdt tilbake på grunn av svært problematisk innhold i skolepensum. Vi mener det var riktig å gjøre da, og vi akter å vurdere lignende vedtak i fremtiden. Høyre har også programfestet følgende at vi vil fjerne støtten til palestinske organisasjoner og institusjoner som oppfordrer til terror, vold, kjønnsdiskriminering og antisemittisme.

FrP: Ja.

3.            På en rekke høyteknologiske områder (IT, medisin, cybersikkerhet, vann – bare for å nevne noen eksempler) er Israel blant de fremste i verden. Støtter dere nærmere økonomisk og teknologisk samarbeid mellom Norge og Israel?

Ap: Ja, Arbeiderpartiet ønsker mer samarbeid mellom Norge og Israel der hvor det er gjensidig økonomisk og faglig interesse.

SP: Ja, Senterpartiet støtter samarbeid med Israel på områder hvor vi har sammenfallende interesser. Senterpartiet tok senest til ordet i 2021 for å se på om Norge burde inngå i vaksinesamarbeid med vaksineproduksjon i Israel. 

KrF: Ja, og det er intensivert på bakgrunn av KrF-gjennomslag i Granavolden.

Høyre: Ja. Høyre har programfestet at vi vil utdype handels-, nærings-, og forskningssamarbeid med blant annet Israel.

FrP: Ja.

4. Israel har oppdaget store naturgass-forekomster i sin økonomiske sone i Middelhavet. Støtter dere økt norsk samarbeid med Israel i energisektoren?

Ap: Ja, Arbeiderpartiet støtter samarbeid mellom norske og israelske energiaktører, så lenge det skjer innenfor folkerettslige rammer og ikke er knyttet til områder hvor jurisdiksjon er uavklart eller omstridt.

SP: Ja, Senterpartiet støtter samarbeid med Israel på områder hvor vi har sammenfallende interesser.

KrF: Ja.

Høyre: Viser til svaret på spørsmålet over. Høyre støtter handels- og næringssamarbeid med Israel, men vi kan ikke konkretisere nøyaktig hvilke områder dette vil være mest aktuelt i tiden som kommer. Vi registrerer derimot nye former for samarbeid i regionen, som også inkluderer Israel – både innen energi, med det såkalt EastMed Gas Forum, samt opprettelse av diplomatiske forbindelser mellom Israel og flere land i området. Vi håper denne utviklingen fortsetter og bidrar til økt stabilitet og samarbeid i regionen.

FrP: Ja.

5.            «Argumentasjonsmønsteret og metodene til BDS-bevegelsen er antisemittisk,» heter det i en resolusjonstekst som ble vedtatt med et stort flertall i Tysklands parlament i 2019. Er ditt parti enig i denne vurderingen?

Ap: Arbeiderpartiet er imot boikott av Israel. Antisemittisme er fremdeles alvorlig problem, også i Norge: Ifølge Holocaust-senteret har 8 prosent av befolkningen antisemittiske holdninger. Blant tilhengerne av boikott, desinvestering og sanksjoner (BDS) finnes det helt sikkert enkeltpersoner med antisemittiske holdninger, men det er en uklok generalisering å omtale hele BDS-bevegelsen som preget av antisemittiske holdninger.

SP: Senterpartiet støtter ikke boikott av Israel.

KrF: Ja.

Høyre: Høyre har ikke som vane å ta stilling til vedtak gjort i det tyske parlamentet. Med det sagt ønsker Høyre en balansert tilnærming til partene i Midtøsten-konflikten, og støtter ikke en boikott.

FrP: Diskriminering og forskjellsbehandling av en etnisk gruppe er per definisjon rasisme. Antisemittisme er den særegne rasismen som rettes mot jøder. Bevegelser som har som formål å oppfordre til boikott av kun én stat og ett folk, den jødiske staten Israel og dets innbyggere – inkludert kunstnere, akademikere og idrettsutøvere, må derfor kunne karakteriseres som antisemittiske. 

6.            Dersom ditt parti støtter boikott av Israel i en eller annen form, kan dere nevne alle andre land dere ønsker tilsvarende boikott av?

Ap: Ap er imot boikott av Israel.

SP: Senterpartiet støtter ikke boikott av Israel.

KrF: KrF støtter ikke boikott av Israel.

Høyre: Høyre støtter ikke boikott av Israel.

FrP: FrP ønsker ingen boikott av Israel.

7.            Hamas-charteret fra 1988 uttrykker en lengsel mot en tid der naturen skal hjelpe muslimer å drepe jøder. Det nye Hamas-dokumentet fra 2016, som ikke erstatter charteret, sikter mot en fullstendig frigjøring av «Palestina», fra elva til havet, slik at Israel forsvinner. Tidligere har norske diplomater blitt instruert til å snakke med Hamas. Er dette en kontakt/ dialog som ditt parti støtter?

Arbeiderpartiet støtter verken Hamas’ målsetninger, ideologi eller metoder, men mener norske diplomater må kunne ha handlingsrom til å snakke med alle aktører når det fremmer en fredsprosess. Norge har også viktige internasjonale tillitsverv som leder av giverlandsgruppa for Palestina (AHLC) og valgt medlem av FNs sikkerhetsråd i 2020–2021.

SP: Senterpartiet mener at dialog er svært viktig i en så vanskelig konflikt og at dialog mellom Israel og Palestina er det eneste som vil kunne legge grunnlaget for bærekraftige løsninger på denne konflikten. I lys av dette mener vi at norske diplomater må ha handlingsrom til å snakke med alle aktører om det kan lede til en fredsprosess. Senterpartiet støtter ikke Hamas målsetninger, ideologi eller metoder.

KrF: Nei, i utgangspunktet ikke. Fordi KrF anser Hamas som en terrororganisasjon er vi kritisk til å «normalisere» kontakt med Hamas. Men Norge bør i gitte situasjoner kunne bruke sin posisjon til å påvirke Hamas, f.eks. til å avslutte rakettangrep og godta våpenhvile, ved uformell kontakt på ikke-politisk nivå.

Høyre: Høyre mener at en løsning på konflikten må komme gjennom de diplomatiske kanalene. Å snakke med Hamas er ikke det samme som å gi støtte til Hamas. Norske diplomater har hatt kontakt med representanter fra alle slags regimer og grupper opp gjennom historien, inkludert grupper som internasjonalt er regnet som terrorister. Det har mer å gjøre med norsk utenrikspolitisk praksis og konsensus enn en spesiell holdning til Hamas. Man må gjerne være uenig i denne tilnærmingen, men begrunnelsen er at det gir Norge en spesiell posisjon overfor stormaktene fordi vi kan brukes som et bindeledd i ulike saker for å finne løsninger på ulike utfordringer eller konflikter.

FrP: Nei.

8.            Etterkommerne av palestinske flyktninger fra 1948 blir behandlet gjennom UNRWA på en helt annen måte enn alle andre flyktninger i verden gjennom FNs Høykommisær for flyktninger. Vil dere støtte at Norge arbeider for å få denne praksis endret?

Ap: UNRWA ble opprettet av FNs generalforsamling i 1949 for å bistå både jødiske og palestinske flyktninger. Siden flyktningproblemet fremdeles ikke er løst, fordi UNRWA spiller en viktig rolle for å ivareta grunnleggende livsvilkår for palestinere, og av hensyn til stabiliteten i regionen, er vi ikke tilhengere av store endringer i UNRWAs mandat. FNs medlemsland har også vedtatt å forlenge UNRWAs mandat til juli 2023.

SP: Senterpartiet støtter opp under det nåværende mandatet til UNRWA.

KrF: Ja.

Høyre: Dette er en praksis som UNRWA har hatt siden 1948. Den må man mene hva man vil om, men det er ikke en prioritet i norsk utenrikspolitikk å bruke ressurser på å endre denne.

FrP: Ja.

9.            Forrige og nåværende FNs generalsekretærer, Ban Ki-moon og António Guterres, har påpekt at Israel blir urettferdig behandlet i FN-systemet. Er ditt parti enig med denne vurderingen?

Ap: Selv om vi ikke kan slutte oss til en slik generell beskrivelse av hele FN-systemet, er det ikke tvil om at Israel er gjenstand for oppmerksomhet og vedtak i en lang rekke FN-organer og organisasjoner – og vi er enige i at enkelte FN-organer har et uforholdsmessig sterkt søkelys på Israel, sammenliknet med utfordringer i en rekke andre land og regioner.

SP: Senterpartiet mener at konflikten mellom Israel og Palestina er en av de vanskeligste konfliktene i moderne tid og derav har et stort fokus i FN systemet.

KrF: Ja.

Høyre: Det er rimelig å hevde at Israel er gjenstand for uforholdsmessig oppmerksomhet internasjonalt, samtidig som det er forståelig, gitt at det er en svært langvarig konflikt. Denne oppmerksomheten kommer også til uttrykk gjennom initiativer i FN-organer. For Høyre, er det viktig å benytte de arenaene vi har til rådighet til å fremme våre synspunkt i spørsmålet, som er et ønske om å opprettholde et balansert og konstruktivt forhold til alle parter i konflikten.

FrP: Ja.

10.          Eidsvåg-utvalget pekte på at norsk skole må “gi en mangesidig og saklig framstilling av konflikten mellom Israel og palestinerne, der personlige fortellinger fra begge sider får plass”. Den norske stat gir årlig titalls millioner kroner i støtte til organisasjoner som formidler palestinernes historie. Vil dere støtte økt økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter med Israel innenfor skole- og kultursektoren?

Ap: Arbeiderpartiet mener at gjensidig forståelse og kunnskap om israelske og palestinske perspektiv er viktig for dialog og fred. Vi er for et nært samarbeid, også innenfor skole- og kultursektoren.

SP: Senterpartiet mener at begge parter må få mulighet til å formidle fra sin side i konflikten og vi støtter derfor samarbeidsprosjekter med begge parter innenfor skole- og kultursektoren.

KrF: Ja, forutsatt at alminnelige kriterier for økonomisk støtte er oppfylt.

Høyre: Høyre kan ikke peke på hvilke prosjekter som eventuelt skal få støtte i kommende periode. Med det sagt støtter Høyre at norske skoleelever skal få en balansert, riktig og saklig fremstilling av konflikten, uten at ett narrativ får dominere.

FrP: FrP ønsker prinsipielt å redusere støtte til organisasjoner over statsbudsjettet.

---------

Dersom du savner kommentarfelt for Facebook her under artikkelen, er dette dessverre utenfor MIFFs kontroll. Det kan skyldes din nettleser, innstillinger på din nettleser og/ eller innstillinger i din Facebook-bruker. Kommentarer kan sendes til post@miff.no, eller legges inn på MIFFs Facebook-side.

Det er superenkelt å gi en gave til MIFFs arbeid for Israel

Klikk bildet og gi en gave med din mobiltelefon på noen få sekunder. Belastes din neste mobilfaktura.       


Du kan også gi en gave med å sende kodeordet GAVE med SMS til 1948. Standard 250 kroner, skriv eventuelt annet beløp etter GAVE i meldingen. 

Ingen artikler å vise